Aparatura laboratoryjna do badania składu substancji

aparatura laboratoryjna

Laboratoria dysponują szeroką gamą aparatury badawczej, w skład której mogą wchodzić: spektrofotometry (służące do pomiaru absorpcji światła), wiskozymetry (służące do pomiaru lepkości), refraktometry (służące do pomiaru zawartości cukru w roztworach), pH-metry, polarymetry, chromatografy gazowe, spektrometry masowe, lampy łukowe i mikroskopy elektronowe.

Testy mogą być użyte do określenia, czy dwie próbki są identyczne czy nie. Testy mogą być również użyte do określenia, ile danej substancji znajduje się w próbce. W celu ułatwienia porównania dwóch próbek lub zestawów próbek, muszą one być badane w identycznych warunkach. Do osiągnięcia tego celu można wykorzystać różne techniki pomiarowe, w tym: klasyczne metody chemii mokrej; techniki instrumentalne, takie jak kolorymetria i spektrometria; elektrofizjologia; elektrochemia; technologie optyczne, takie jak analiza obrazu i mikroskopia sił atomowych; oraz analiza radioizotopowa.

Jak to zrobić? Koszt i czas, wyniki

Aparatura laboratoryjna do badania substancji jest dość zróżnicowana i obejmuje następujące typy: spektrometry, refraktometry, polarymetry, analizatory elektrochemiczne, analizatory gazów i inne.

Polecamy: badania składu substancji, aparatura laboratoryjna, wzorce chemiczne – Tusnovics

Głównie wykorzystywane są do analizy jakościowej związków chemicznych. Badania te przeprowadza się w celu określenia składu danej substancji. Najczęściej stosowanymi laboratoryjnymi metodami analizy chemicznej są:

– pierwiastkowa;

– ilościowe;

– optyczna;

– spektroskopowe.

Testy składników chemicznych są zazwyczaj przeprowadzane w laboratorium, aby uzyskać czysty i wiarygodny wynik. Poza tym, laboratorium analityczne jest jedynym miejscem, gdzie można uzyskać wyniki, które są zarówno dokładne, jak i certyfikowane.

Analiza elementarna służy do określenia dokładnego składu każdego pierwiastka w próbce.

Metoda ta może być stosowana tylko do cieczy lub ciał stałych. Wynik pomiaru jest wyrażony jako procentowy stosunek każdego pierwiastka do całkowitej masy próbki. Analiza ilościowa służy do określenia zawartości pojedynczego pierwiastka lub związku chemicznego w próbce w postaci procentowej masy lub względnej liczby atomów lub cząsteczek (w molach). Analiza optyczna służy do określania obecności i stężenia określonych pierwiastków lub związków chemicznych na podstawie ich właściwości optycznych. Metody spektroskopowe obejmują spektroskopię absorpcyjną i spektroskopię emisyjną. Spektroskopia absorpcyjna określa obecność i stężenie pierwiastka na podstawie jego zdolności do powodowania zmiany koloru.

Jeśli chodzi o badanie składu substancji, przygotowanie próbki obejmuje dwa etapy:

  1. Ekstrakcja porcji substancji, która ma być badana.
  2. Rozcieńczenie tej porcji zwykłą wodą, przed wysłaniem jej do analizy.